תאריך המכירה בחשבונית

מס שירות

תקנות המס החדשות שנכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2013 עוררו מחלוקות רבות בקרב יזמים. התיקון להסדרת חשבוניות מע"מ העלה ספקות האם החשבוניות שהוציאו מפעילי העסק עומדות בתקנות החדשות?

תקנת הוצאת החשבוניות שונתה, בין היתר, אלמנטים שצריך לכלול בחשבונית. אי הוודאות נגרמה בעיקר משינוי בתאריכים בחשבונית.

בתקנה המקורית היה ...

החשבונית צריכה לכלול:

(...) היום, החודש והשנה להוצאת החשבונית, ואם תאריך זה שונה מיום המכירה, גם תאריך המכירה; במקרה של מכירות רצופות, רשאי הנישום לציין בחשבונית את חודש ושנת המכירה, ובלבד שתאריך הוצאת החשבונית (...).

הנוסח הנוכחי של התקנות אומר...

החשבונית צריכה לכלול:

(...) מועד סיום או השלמת אספקת הטובין או ביצוע השירות, אם צוין מועד כאמור ושונה מתאריך הוצאת החשבונית; במקרה של מכירות רצופות, רשאי הנישום לציין בחשבונית את חודש ושנת המכירה (...).

שינוי נוסח המעשה עורר מחלוקת מבחינת ציון התאריכים בחשבונית. אם החשבונית מכילה את המונח "תאריך המכירה" ולא "מועד האספקה ​​או השלמת אספקת הסחורה או ביצוע השירות" כקבוע בתקנה המתוקנת, אזי האם יש לראות בכך כשגוי?

תאריך המכירה זהה לתאריך שבו הושלמה או הושלמה אספקת הסחורה או השירותים

בתגובה לפסיקה הפרטנית ILPP2 / 443-10 / 13-2 / AKr, רשויות המס - מנהל לשכת המס בפוזנן מאשרות כי במקרה של תקנות כלליות, חשבוניות עדיין יכולות להשתמש בנוסח תאריך המכירה. זו לא טעות. "תאריך היעד" ו"תאריך ההשלמה" לרוב זהים בפועל וניתן להחליף אותם במונח תאריך מכירה. לפיכך, בחשבוניות שתאריך המכירה לגביהן מתייחס למועד אספקת הסחורה או ביצוע השירות בפועל, עדיין ניתן להשתמש במונח "תאריך המכירה".

מכירה רציפה - חריגה

החריג שבו התרחשותם של מושגים אלה לא תהיה זהה הוא מקרה של מכירה מתמשכת של טובין. שם ניתן היה לקרוא את מועד המכירה כתאריך הסיום, והדבר לא יעלה בקנה אחד עם התקנות במקרה של מכירה רציפה - כך מציגה משרד השומה. במקרה של מכירה רציפה, תקנות המס, באופן חריג, מכירות במועד כיום מוקדם מזה שבו תושלם המכירה. לפיכך, לדעת רשויות המס, במקרה כזה יש להשתמש במונחים האמורים בתקנה המתוקנת בחשבונית, קרי "תאריך אספקה" או "תאריך סיום אספקה".