תרומת מניות - האם היא חייבת במס?

מס שירות

כמעט בכל משפחה, במוקדם או במאוחר אדם אחד רוצה לתת לאדם אחר כסף, נדל"ן, מיטלטלין ודברים אחרים. כדאי לשאול כאן שאלה, איך תיראה תרומת המניות, כלומר ניירות ערך, במשפחה?

כיצד יש להטיל מס על תרומה?

בהתאם לאמנות. 1(1) לחוק הירושה והתרומות, מס הירושה והתרומות יחול על רכישת דברים המצויים בשטח פולין או זכויות קניין בידי אנשים טבעיים, אשר ימומשו גם בשטח פולין.

חובת המס על התרומה תקום כאשר פעולת רכישת הפריט נעשית בתרומה, כלומר כאשר התורם יגיש הצהרה בצורת שטר נוטריוני, וכאשר החוזה נכרת ללא שמירת הטופס שנקבע, החובה מס התרומה תצמח ברגע ההטבה המובטחת (ייתכן מצב שכזה, כאשר בשל נושא התרומה, התקנות מחייבות טופס מיוחד להצהרות של שני הצדדים, אז תיווצר חובת מס על תרומה כזו במועד הגשת ההצהרות לעיל).

רגע נוסף של מיסוי תרומה הוא המצב של רכישת תרומה לבקשת התורם. החובה להטיל מס על תרומה זו תקום בעת ביצוע ההזמנה.

תרומה לחו"ל

ראוי לציין כי במצב בו התרומה המתקבלת או זכויות הקניין מופעלות מחוץ לפולין, החובה למס תרומות אלו תקום רק אם הקונה היה אזרח פולני או שהיה לו מקום מגורים קבוע בפולין בעת ​​פתיחת הירושה. או סיום הסכם התרומה.

הקמת השתייכות לקבוצת מס

מרכיב הכרחי לביסוס יחסי המקבלים והתורמים בעת אימות חובת המיסוי או הפטור ממיסוי הוא זיהוי מידת הקרבה של התורם והמקבל בשל השתייכותם לקבוצת המס המתאימה המפורטת בחוק הירושה והתרומה. מַס:

1) קבוצה I - בן זוג, צאצאים, עולים, בן חורג, חתן, כלה, אחים, אב חורג, אם חורגת, חמות,

2) קבוצה ב' - צאצאים של אחים, אחים להורים, צאצאים ובני זוג של ילדים חורגים, בני זוג של אחים ואחיות של בני זוג, בני זוג של אחים של בני זוג, בני זוג של צאצאים אחרים,

3) קבוצה III - קונים אחרים.

תרומת מניות פטורה ממס

במידה והקרובים יתרמו מניות בינם לבין עצמם, אזי התרומה תזכה לפטור ממס, כי רכישת זכויות קניין או רכוש על ידי בן הזוג, הצאצאים, העולים, הבן החורג, האחים, האב החורג והאם החורגת פטורה ממס, אך רק במצב זה. היכן דווח על רכישת מניות אלו בטופס SD-Z2 לראש משרד המס המוסמך (בשל כתובת המגורים של הנמען) תוך 6 חודשים ממועד חובת המס.

במקרה של הסכם תרומת מניות, חובת המס תקום ביום כריתת הסכם התרומה.

תרומת מניות לרכוש של בן זוג נפרד

ראוי להזכיר מצב שבו אחד מבני הזוג תורם מניות בחברות הון שבסיסן בפולין לבן הזוג השני. במצב זה, מלבד מס ירושה ותרומות, נותרה השאלה האם העברת תרומה כזו מצד המעביר תביא להפקת הכנסה לאור חוק מס הכנסה? אולם מסתבר שאם אחד מבני הזוג יעביר את המניות לרכושו הנפרד של בן הזוג השני, לא תגרור הכנסה חייבת במס בצד של בן הזוג המעביר.

כך מאשרת גם העמדה הכלולה בפסיקה הפרטנית מיום 29.1.2014 של מנהל לשכת המסים בלודז', נ"צ מס' IPTPB2 / 415-716 / 13-2 / KR.

מכירת מניות שנתרמו

הקונה המחזיק במניות שהתקבלו כתרומה יצטרך להתמודד עם מיסוי עסקה נתונה במס הכנסה אישי בעת ההחלטה למכור את ניירות הערך. מה שגרוע מכך, העושה מכירת מניות בתמורה חייב במס את כל סכום התמורה ממכירת מניות, כי אין ביכולתו להפחיתו בשווי ההוצאות שהוצאו לרכישת מניות בשל העובדה שה- מניות נרכשו בדרך של תרומה.

לאור האמור לעיל, ההכנסה החייבת במס הכנסה תהיה סכום ההכנסה ללא אפשרות ניכוי עלויות הניתנות לניכוי מס, שכן במועד קבלת התרומה לא היו עלויות החייבות במס. לפיכך, יחויב המוכר לשלם 19% מס הכנסה על סכום ההכנסה של המניות הנמכרות שיתקבלו בצורת תרומה.

עבור שנת המס שבה נמכרו המניות שהתקבלו, על הספק למלא את דוח המס PIT-38 ולהגישו עד 30 באפריל של השנה שלאחר שנת מכירת ניירות הערך.

לאותה דעה חולקת מנהל לשכת המסים בקטוביץ בפרשנות הפרטנית מיום 11.6.2015.
עם מספר סימוכין IBPBII / 2 / 4511-322 / 15 / HS ומנהל לשכת המסים בקטוביץ בפרשנות פרטנית
מיום 7 בינואר 2016 עם מספר סימוכין IBPB-2-2 / 4511-624 / 15 / HS.

אל תשכח להגיש את התרומה שלך

במצב בו מקבל המניות שכח לדווח על עובדה זו למשרד השומה המוסמך תוך 6 חודשים מיום קבלת התרומה המפורטת בחוזה, הוא יהיה כפוף לכללי המיסוי הכלליים לרכישת תרומה. עבור קבוצת מס 1 ללא אפשרות להשתמש בפטור הנ"ל.

עם זאת, יש להוסיף כי אם נודע למקבל על רכישת תרומה, בצורת רכוש או זכויות קניין, לאחר תום התקופה של 6 חודשים ממועד קבלת התרומה, הפטור חל כאשר הקונה מדווח לראש רשות השומה על פריטים או זכויות קניין אלו לא יאוחר מתוך 6 חודשים מהמועד בו נודע לו על רכישתם, והוא יסביר כי ייוודע לו מאוחר יותר על רכישתם.

עם זאת, לא תמיד תהיה חובה לדווח על התרומה שהתקבלה למס. התחייבות כזו לא תקום בתנאים הבאים:

  1. אם שווי התרומות שנרכשו בסך הכל מאותו אדם או אחרי אותו אדם בתקופה של 5 שנים שקדמה לשנה שבה התבצעה הרכישה האחרונה, התוספת לשווי הרכוש והזכויות ברכוש שנרכשו לאחרונה לא יעלה על הסכום של PLN 9,637,

  2. הרכישה מתבצעת על בסיס הסכם שנכרת בצורה של שטר נוטריוני או הצהרת כוונות של אחד הצדדים שהוגשה בטופס זה.