האם יזם יכול לנכות מע"מ מדמי החניה?

מס שירות

יזמים המשתמשים במכוניות בחברות שלהם צריכים להתעניין בפרשנות הפרטנית שהוציא מנהל לשכת המסים בוורשה לגבי ניכוי המע"מ הנגבה על מקומות חניה. מה אומרת רשות המסים על כך? חשבון!

ניכויי מע"מ על הוצאות רכב לאור התקנות

הוראות התיקון לחוק מע"מ התקפות כיום מחלקות את כלי הרכב לשלוש קבוצות:

  1. רכבים עם ניכוי של 100% מע"מ ללא צורך להוכיח שהם משמשים רק בעסק;

  2. רכבים עם ניכוי של 100%, אשר עם זאת יחייב את הנישום לשאת בקשיים נוספים כדי להוכיח כי הרכב, ולו בפוטנציה, אינו יכול לשמש למטרות אחרות מלבד העסק;

  3. רכבים בניכוי מע"מ של 50%, כאשר מניחים מראש שניתן להשתמש ברכב למטרות שאינן עסקיות ולא מוטלות חובות רישום או דיווח נוספות על הנישום.

האם רכב נתון המשמש בחברה ייכלל בקבוצה הראשונה נקבעת בעיקר על פי הפרמטרים הטכניים שלו והמסמכים/אישורים המאשרים פרמטרים אלו. עם זאת, קטגוריות כלי הרכב השייכות לשתי הקבוצות האחרות זהות והנישום הוא זה שמחליט לאיזו קבוצה לשייך את הרכב המשמש בחברה.

לפיכך, למרות שהתקנות החדשות בתוקף מזה מספר חודשים, נישומים רבים עדיין מתקשים בסיווג נכון של ההוצאות במסגרת מגבלת ניכוי המע"מ החלה (50 או 100 אחוז). במצב בו היזם אינו בטוח כיצד לנהוג במצב נתון, הוא עשוי לפנות לקבלת פרשנות פרטנית בעניין זה.

ניכוי מע"מ על מקומות חניה - בעיה של נישום

החברה עשתה כן והגישה בקשה למנהל לשכת המסים בוורשה לפרשנות פרטנית של, בין היתר, על ניכוי מלא של מע"מ תשומות הנובע מחשבוניות בגין השכרת חניות. החברה מספקת שירותי פקטורינג, שחזור חובות ומסחר בחובות.

במסגרת פעילותה היא משכירה שטחי משרדים עם שטחי מוסך בשלוש ערים. השכרת חניות קשורה קשר הדוק להסכם השכירות לשטחי המשרדים הנ"ל. אין במסמך זה התייחסות המעידה על כך שמקום חניה משויך לרכב חברה ספציפי.

בבקשה לפרשנות הציגה החברה את העמדה כי במצב הנוכחי היא זכאית לניכוי מלא של מע"מ, אשר נטענה כדלקמן:

"(...) לשטח המשרדים שהחברה היא השוכרת מוקצים גם מקומות חניה תת קרקעיים וגם מעל קרקע. האמור לעיל אומר שאין כלי רכב ספציפיים שחונים במקומות אלו. המקומות יכולים לשמש, בין היתר, על ידי לקוחות שיש להם תור במשרד משאירים את רכבם גם במקומות חניה אלו השייכים למשרד".

ניכויי מע"מ ממקומות חניה לפי רשות המסים

ביום 25.7.2014 נתן מנהל לשכת המסים בוורשה, בתגובה לבקשה הנ"ל, פסק דין פרטני (מספר אסמכתא לתיק IPPP1 / 443-442 / 14-4 / ISZ), בו אימץ א. מיקום נוח ליזם. היא מצאה כי לאור התקנות החלות, החברה זכאית לניכוי מלא של המע"מ הכלול בחשבוניות המתעדות את שירותי השכרת מקומות חניה, הקשורים להסכמי השכרת שטחי משרדים.

בנימוק לעמדת רשות המסים אנו קוראים:

"(...) החניות המושכרות, החניות והחניונים המושכרים משמשים הן את המכוניות השייכות ללקוחות החברה שיש להם תור במשרד והן את רכבי החברה של המבקש. השכרת מקומות החניה, החניה והמוסך הללו אינה הוצאה הקשורה אך ורק לכלי הרכב השייכים לחברה. לפיכך, במקרה של הוצאות אלה, הגבלת הזכות לניכוי מס תשומות האמורה בסעיף. 86א לחוק.

לפיכך, ההוצאות שהוצאו בגין השכרת מקרקעין משרדים יחד עם (...) מקומות החניה (...) השייכים להם (...) מהוות עלויות כלליות הקשורות לפעילות שעורך המבקש. ההוצאות הקשורות לשירותים קשורות בעקיפין להשגת המחזור החייב במס ערך מוסף על ידי המבקש.

לפיכך, בשל ניצול ההוצאות שהוצאו להשכרה של נכסי משרדים בודדים יחד עם מקומות החניה, החניה והמוסך השייכים להם, תעמוד למבקש הזכות המלאה לנכות את מס התשומות בהתאם להוראות האמנות. 86 לחוק".

חשוב לציין, מדובר בפרשנות חיובית נוספת שניתנה על ניכוי מע"מ מהוצאות הקשורות לתפעול רכבי חברה לאור התקנות החדשות.