עבודה בשעות נוספות - האם עובד יכול לסרב?

שֵׁרוּת

עבודה בשעות נוספות לבקשת המעסיק, בהתאם לחוק, הינה באחריות העובד. עם זאת, במקרים מסוימים, עובד עשוי לסרב לעבוד שעות נוספות.

עבודה בשעות נוספות

הוראות חוק העבודה מגבילות את ההכרח לעבוד שעות נוספות על ידי ציון המצבים בהם ניתן לבצע עבודה כזו. זה מותר רק אם:

  • הצורך לבצע פעולת חילוץ על מנת להגן על חיי אדם או בריאות, להגן על רכוש או על הסביבה, או להסיר כשל,

  • הצרכים המיוחדים של המעסיק.

בעת ניהול שעות נוספות, על המעסיק לעשות זאת בצורה ברורה ומובן עבור העובד. עבודה בשעות נוספות, כציות להוראות המעסיק, היא באחריות העובד, שכן על פי הוראות חוק העבודה, העובד מחויב למלא אחר הוראות המעסיק.

סעיף 100 § 1 לחוק העבודה

העובד מחויב לבצע את העבודה בצורה מצפונית ובשקידה ולמלא אחר הוראות הממונים עליו בעניין העבודה, אם אין בהן סתירה להוראות הדין או חוזה העבודה.

אין עבודה בשעות נוספות

עובד רשאי לסרב לעבוד שעות נוספות אם הוא/היא שייך לקבוצת האנשים האסורים או מוגבלים לעבודה זו.

עבודה בשעות נוספות אסורה בהחלט במקרה של עבודה:

  • מעל הגבול של 150 שעות נוספות בשנה קלנדרית (סעיף 151 § 3 לחוק העבודה) - חל על שעות נוספות בשל הצרכים המיוחדים של המעסיק,

  • עובדים העובדים במקומות עבודה שבהם חריגה מהריכוזים המרביים המותרים או העוצמות של גורמים המזיקים לבריאות (סעיף 151 § 2 לחוק העבודה) - חל על שעות נוספות בשל הצרכים המיוחדים של המעסיק,

  • עובדים בהריון (סעיף 178 § 1 לחוק העבודה),

  • עובדים נוער (סעיף 203 § 1 לחוק העבודה).

איסור העבודה בשעות נוספות חל גם על עובדים המטפלים בילד עד גיל 4, אלא אם כן הסכים העובד לעבוד שעות נוספות. רק אחד מההורים או האפוטרופוסים יכול לממש זכות זו.

גם במקרה של נכים, התקנות אוסרות על עבודה בשעות נוספות, אלא אם:

  • עובד נכה מועסק לפיקוח,

  • רופא המבצע בדיקות מונעות לעובד, ובמקרה של היעדרותו יסכים הרופא המטפל באדם זה שלא להחיל את האיסור.

לאחר מכן ניתן לעבוד שעות נוספות על ידי עובדים נכים.

מתי עובד יכול לסרב לעבוד שעות נוספות?

העובד רשאי להימנע מביצוע עבודה, לרבות שעות נוספות, אם תנאי העבודה אינם עומדים בתקנות הבריאות והבטיחות ומהווים איום ישיר לבריאות או לחיים.

העובד רשאי לסרב לעבוד שעות נוספות גם במצב בו ניתן צו לעבודה כאמור למרות האיסור המוחלט על שעות נוספות.

סירוב לעבוד שעות נוספות מוצדק גם אם הוראת המעסיק מנוגדת לעקרונות הדו-קיום החברתי, כלומר הצורך לטפל בבן משפחה חולה. במקרה של מחלוקת, סוגיית עקרונות הדו-קיום החברתי נפתרת על ידי בית הדין לעבודה.

השלכות סירוב העובד

סירוב בלתי מוצדק להיענות להוראות המעסיק, שעיקרן עבודה בשעות נוספות, מהווה הפרה של חובות עובד. לפיכך, עובד עשוי להיענש על ידי המעסיק באחת מהסנקציות. גם סירוב לעבוד שעות נוספות עשוי להוות בסיס לסיום חוזה העבודה.