האם אדם שאינו מנהל עסק יכול להוציא חשבונית מע"מ?

מס שירות

אנשים טבעיים רשאים לבצע פעולות מסוימות תמורת שכר על בסיס יחסים משפטיים שונים. פעילותו של אדם טבעי לא חייבת תמיד להתבסס על פעילות כלכלית. הבסיס לתשלום שכר עשוי להיות, למשל, חוזה מנדט או חוזה לעבודה ספציפית. אולם לא פעם קורה שהמזמינה (הקונה) מבקשת חשבונית מע"מ. לכן, כדאי שתשאלו את עצמכם האם אדם שאינו מנהל עסק יכול להוציא חשבונית מע"מ?

קטלוג הגופים המורשים להנפיק חשבונית מע"מ

על מנת לענות נכון על השאלה המופיעה בכותרת, יש לנתח תחילה אילו גופים רשאים להוציא חשבונית. לעניין זה יהיה צורך להתייחס להוראות חוק מע"מ.

בהתאם לאמנות. סעיף 106ב. סעיף 1 לחוק מע"מ, במקרה של ביצוע פעולות חייבות במס, הנישומים נדרשים להנפיק חשבונית על חשבון זה. כפי שניתן לראות, ניתן להוציא חשבונית על ידי גורם בעל מעמד של נישום במע"מ.

בהתאם לאמנות. 15 שניות 1 לחוק מע"מ, נישומים הם אנשים משפטיים, יחידות ארגוניות ללא אישיות משפטית ואנשים טבעיים המבצעים באופן עצמאי פעילות כלכלית כאמור בפסקה. 2, ללא קשר למטרה או לתוצאה של פעילות כאמור.

עם זאת, בהתאם לסעיף. 15 שניות סעיף 2 לחוק מע"מ, הפעילות הכלכלית מכסה את כל פעילותם של יצרנים, סוחרים או נותני שירותים, לרבות גורמים רוכשים משאבי טבע וחקלאים, וכן פעילותם של בעלי מקצועות חופשיים. הוא כולל, במיוחד, פעילויות המורכבות משימוש בסחורות או בנכסים בלתי מוחשיים על בסיס מתמשך למטרות מסחריות.

בניתוח ההגדרה המוצגת ניתן לציין כי מעמדו של נישום במע"מ תלוי בנסיבות המהותיות, ולא הפורמאליות. אין צורך להירשם ב-CEIDG או בטופס VAT-R לצורכי מע"מ במשרד המס כדי לקבל מעמד של משלם מע"מ.

אדם טבעי נתון הופך לנישום במע"מ כתוצאה מעצם השימוש בסחורות או בנכסים בלתי מוחשיים על בסיס מתמשך למטרות מסחריות. הגורם המוסמך להוציא חשבונית הינו נישום כמשמעותו בחוק מע"מ. אולם כדי לקבל מעמד זה, אין צורך ברישום רשמי של עסק. מעמד זה מתקבל כאשר מתקיימים התנאים המהותיים המפורטים בחוק מע"מ.

גופים שאינם משלמי מע"מ

מההגדרה שהוצגה עולה כי התנאי להכרה באדם טבעי כמשלם מע"מ הינו עיסוק עצמאי בפעילות כלכלית.

אולם בנקודה זו עלינו לציין כי לא כל פעילות עצמאית מטופלת אוטומטית כפעילות כלכלית, באמנות. 15 שניות 3 ופסקה בסעיף 3א לחוק מע"מ, צוין כי לפעילות הכלכלית העצמאית האמורה בפסקה. 1, הפעילויות הבאות לא ייחשבו:

  • שעבורו ההכנסות רשומות באמנות. 12 שניות 1-6 לחוק PIT (מדובר בעיקר בחוזה עבודה);

  • שעבורו ההכנסות רשומות באמנות. 13 נקודות 2-9 לחוק ה-PIT (חוזים במשפט אזרחי כגון חוזה מנדט וחוזה משימה ספציפי), אם, עקב ביצוע פעילויות אלו, אנשים אלו קשורים לאדם המזמין ביצוע פעולות אלו עם משפטי קשרים היוצרים את היחסים המשפטיים בין המזמין לבין ביצוע הפעילויות המוזמנות בכל הנוגע לתנאי ביצועם, שכרם ואחריותו של המזמין לבצע פעולות אלה כלפי צדדים שלישיים;

  • שירותים של יוצרים ומבצעים כמשמעותם של הוראות זכויות יוצרים וזכויות קשורות, בתשלום בדמות אגרות עבור העברה או רישוי של זכויות יוצרים או זכויות ביצוע אמנותיות או ביצוען, לרבות שכר באמצעות ארגון לניהול קולקטיבי של זכויות יוצרים או קשורים זכויות.

כך, למשל, אדם טבעי המבצע עבודה ספציפית על פי חוזה מנדט, למרות שפועל באופן עצמאי בתחום זה ועשוי להשתמש בפריטים מסוימים למטרות רווח באופן רציף, אינו נישום במע"מ. לפיכך, במסגרת פעילותה, אין היא רשאית להוציא חשבונית מע"מ.

כך יהיה גם לגבי אנשים המבצעים עבודה ספציפית במסגרת חוזה ספציפי. אם אדם טבעי מבצע עבודה ספציפית תמורת שכר על בסיס יחסי משפט אזרחי, כגון חוזה מנדט או חוזה משימה ספציפי, אזי הוא אינו נישום במע"מ. משכך, אין היא רשאית להוציא חשבונית מע"מ.

אדם טבעי שאינו עורך פעילות עסקית רשאי להוציא חשבונית

גופים שאינם משלמי מע"מ ואינם יכולים להוציא חשבונית, עם זאת, רשאים להוציא חשבונית.

בהתאם לאמנות. 87 § 1 לפקודת המס, אם הוראות נפרדות אינן קובעות חובה להוציא חשבונית, נישומים המנהלים עסק נדרשים, לבקשת הקונה או מקבל השירות, להוציא חשבונית המאשרת מכירה או מתן חשבונית. שֵׁרוּת.

הגם שההוראה לעיל חלה על נישומים המנהלים עסק, יש לזכור כי במקרה זה מדובר בעסק כמשמעותו בפקודת המסים, ולא כמשמעותו בחוק מע"מ.

על פי אמנות. 3 סעיף 9 לפקודה, מובנת פעילות כלכלית ככל פעילות רווחית כמשמעותה בחוק מיום 6.3.2018 - חוק יזמים, לרבות עיסוק במקצוע עצמאי וכן כל פעילות רווחית אחרת המתבצעת על דעת עצמו. למען עצמו או לחשבון של מישהו אחר, גם אם מעשים אחרים אינם מסווגים פעילות זו כפעילות כלכלית או אדם המבצע פעילות כאמור - ליזמים.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

כפי שניתן לראות, ההגדרה המוצגת היא רחבה מאוד ומכסה גם פעילויות המבוצעות באופן עצמאי, כלומר פעילויות במסגרת חוזים במשפט אזרחי. זה בתורו אומר שאדם כזה לא יכול להוציא חשבונית, אבל יכול להוציא חשבונית.

בהתאם לאמנות. 87 § 3 לפקודת המס, הנישומים הנזכרים בסעיף 1, מהם התבקשה חשבונית לפני מסירת השירות או הסחורה, יוציאו חשבונית לא יאוחר מתוך 7 ימים ממועד השירות או שחרור ה- סְחוֹרוֹת. עם זאת, אם הבקשה לחשבונית הוגשה לאחר מתן השירות או שחרור הטובין, תינתן החשבונית תוך 7 ימים ממועד הבקשה.

לעומת זאת, בהתאם לתקנה בדבר חיוב ריבית בגין איחור בתשלום ודמי הארכה וכן היקף המידע שיש לכלול בחשבוניות, תכלול החשבונית המאשרת את המכירה או מתן השירות לפחות:

  • שמות ושמות משפחה (שם או שם חברה) וכתובות של המוכר והקונה, או הקבלן ומקבל השירות;

  • תאריך הנפקה ומספר הרצף של החשבונית;

  • מפרט סוג וכמות הטובין או השירותים שניתנו ומחיריהם ליחידה;

  • הסכום הכולל של חייבים המבוטאים במספרים ובמילים.

באמור לעיל אומנות. 87 § 4 לפקודת המס, אנו קוראים כי הנישום אינו נדרש להנפיק חשבונית אם הבקשה הוגשה לאחר 3 חודשים ממועד מסירת הסחורה או מתן השירות. אנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית כמשמעותה בחוק מע"מ אינם מוציאים חשבוניות. לבקשת המשלם (המשלם), הם יכולים להוציא חשבונית. את הבקשה לחשבונית יש להגיש תוך 3 חודשים ממועד אספקת הסחורה או ביצוע השירות. סוגיית הוצאת חשבוניות מע"מ על ידי אנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית מורכבת מאחר והיא מבוססת על שתי הגדרות שונות של פעילות כלכלית הכלולות בחוק מע"מ ובפקודת המס. הגדרות אלו אינן תואמות במלואן, מה שעלול להעלות ספקות האם יש להוציא חשבונית או שטר במקרה נתון.