האם האגרה על הכביש המהיר כפופה לתקרת העלות של 75%?

אתר אינטרנט

עלויות דלק ותפעול הקשורות לרכב מסוג מעורב מותרות בניכוי מס, אך רק עד 75% מההוצאה. כיצד ליישב אגרה עבור השימוש בכביש המהיר? האם גם הוצאות כאלה כפופות להסדר מוגבל כעלויות הניתנות לניכוי במס? במאמר זה, אנו מסבירים את כל הספקות של יזמים שיש להם מכוניות נוסעים בפעילות ונגרמים בהוצאות עבור נסיעה בכביש מהיר.

עלויות והוצאות המוכרות בניכוי מס הקשורים לרכבי נוסעים

בהתאם לאמנות. 22 שניות 1 לחוק PIT, עלויות הניתנות לניכוי מס הן הוצאות שהוצאו על מנת להשיג הכנסה או לשמור או להבטיח מקור הכנסה, למעט העלויות המפורטות באמנות. 23 לחוק PIT. המשמעות בפועל היא שעלויות המס כוללות את כל ההוצאות שהוצאו במסגרת הפעילות העסקית המנוהלת והקשורות להכנסה שנוצרה בשל סיבה ותוצאה, למעט אלו המפורטות במעשה כהוצאות שאינן מהוות הוצאות הניתנות לניכוי במס. כל הוצאה הנכללת בעלויות הניכויות במס צריכה, כמובן, להיות מתועדת כראוי.

החל מיום 1 בינואר 2019, הוכנסה הגבלת אחוזים בגובה הוצאות התפעול הקשורות לרכבי נוסעים וניתן להסתפק בעסק ל:

 • 75% מהעלות שנגרמה - במקרה של מכוניות נוסעים הרשומות בפנקס הרכוש הקבוע של הנישום;

 • 20% מהעלות שנגרמה - לרכבי נוסעים פרטיים המשמשים בפעילות עסקית.

סעיף 23 שניות 1 נקודה 46 ו-46א של חוק PIT:
הדברים הבאים אינם נחשבים לעלויות הניתנות לניכוי מס:
- הוצאות שהוצאו בגין עלויות השימוש ברכב נוסעים שהינו רכושו של נישום המנהל עסק, שאינו נכס, כאמור באמנות. 14 שניות 2, פסקה 1, ודמי ביטוח לרכב כאמור; אולם הוצאות ותרומות אלו בשיעור של 20% מהוות הוצאות הניתנות לניכוי מס, ובלבד שהמכונית משמשת גם למטרות הקשורות לפעילות הכלכלית שמבצע הנישום;
- 25% מההוצאות שהוצאו, בכפוף לסעיף 36, בגין עלויות השימוש ברכב נוסעים, מלבד המפורט בסעיף 46, לצורכי פעילותו העסקית של הנישום - אם רכב הנוסע משמש גם למטרות שאינן קשורות. לפעילות העסקית שמבצע הנישום". ליזמים שברשותם רכב נוסעים בפנקס הרכוש הקבוע, שסוג ההשלכה שלו הוגדר מעורב, זכאים לנכות 50% מע"מ על כל הוצאות התפעול.

האם האגרה על הכביש המהיר כפופה לתקרת העלות של 75%?

האמירה בחוק PIT - "הוצאות על עלויות שימוש ברכב נוסעים" - עשויה לעורר ספקות בקרב יזמים. בהתאם לנוהג המקובל, הוצאה מסוג זה כוללת לא רק עלויות הקשורות לדלק, רכישת צמיגים, חלקי חילוף וחומרים מתכלים אחרים, תיקונים, בדיקות טכניות, אלא גם אגרות אגרות וחניה.

עמדה כזו אושרה בפרשנות הפרטנית מיום 30.6.2017, 0115-KDIT2-3.4010. 56.2017.2.KP, שהוצא על ידי מנהל מידע מס לאומי:
[...] הוצאות הקשורות לשימוש ברכב נוסעים הינן הוצאות לשימוש ברכב זה והשימוש בו. המשמעות היא שעלויות השימוש ברכב נוסעים שכור למטרות עסקיות כוללות את כל סוגי ההוצאות התפעוליות (עלויות דלק, סולר, גז), וכן עלויות נוספות הנובעות מהשימוש ברכב לנסיעת עסקים, כגון עמלות. עבור מעבר כבישים מהירים, גשרים, דמי חניה, דמי מעבר במעבורת [...]”.

לפיכך, הפרשנות אישרה כי האגרות בגין שימוש באוטוסטרדה שייכות להוצאות הקשורות לשימוש ברכב נוסעים, כלומר חלות עליהן מגבלת העלות של 75% מההוצאה שהוצאה, ובלבד שמכונית הנוסעים היא רכוש קבוע בעסקו של הנישום, ואופן סילוק הרכב מוגדר מעורב. אם היזם משתמש ברכב פרטי בחברה, העלויות עשויות לכלול רק 20% מההוצאות שנגרמו, לרבות אגרות אגרות בכביש המהיר.

דוגמה 1.

מר ירמי הינו נישום פעיל במע"מ ומשתמש ברכב נוסעים, אשר נרשם בפנקס הרכוש הקבוע. ליזם נגרמו הוצאות עבור נסיעה בכביש מהיר בסך 16.26 PLN נטו + PLN 3.74 מע"מ = PLN 20.00 ברוטו. כיצד יש להתייחס לחיובים אלה?

אגרות הכביש המהיר כפופות להפחתה באחוזים ב-PIT ובמע"מ, כהוצאות הקשורות לשימוש ברכב נוסעים.

1. מר ג'רמי יכול לנכות 50% מע"מ על אגרה עבור אגרה בכביש המהיר:

50% x PLN 3.40 = PLN 1.87.

2. יזמים זכאים לכלול את הסכומים הבאים כעלויות הניכויות במס:

75% x PLN 18.13 = PLN 13.60.

הסכום של PLN 18.13 מורכב מ- PLN 16.26 נטו ו- PLN 1.87 מע"מ שאינו ניתן לניכוי.

מתי ניתן לחייב את האגרה במלואה מהעלויות?

התקנות מאפשרות הסדר מלא של הוצאות הקשורות לרכב נוסעים, לרבות אגרות אגרה, כעלויות מס, אך רק בהתקיים התנאים הבאים במשותף:

 • הרכב משמש את הנישום לצרכי העסק בלבד;

 • המכונית דווחה למשרד המס בטופס מע"מ-26;

 • נקבעו תקנות השימוש ברכב;

 • היזם שומר הערת קילומטראז' לצורכי מע"מ.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

עמידה בתנאים הנ"ל מאפשרת לא רק לכלול הוצאות מלאות הקשורות לרכב כעלויות הניכויות במס, אלא גם לנכות מע"מ מלא מכל הוצאות התפעול של הרכב. עם זאת, יש לזכור שכאשר מחליטים לקבוע כיצד להיפטר מרכב נוסעים כחברה, לא ניתן אפילו לרצות להשתמש בו למטרות פרטיות, והריצת הקילומטראז' חייבת להיות עקבית עם הקילומטראז' של הרכב. במקרה של בדיקה יש לקחת בחשבון בדיקה מפורטת האם התקיימו כל הפורמליות והאם המכונית המוצהרת כרכב חברה משמשת רק למטרות הקשורות לפעילות העסקית.

קבלה על שימוש באוטוסטרדה - האם היא הבסיס להכרה בהוצאה ב-PKPiR?

יזם שרוצה לכלול הוצאה נתונה בעלויות צריך ברוב המקרים לקבל חשבונית המאשרת את הרכישה. לגבי אגרה, די בהוכחת תשלום האגרה, הנחשבת כחשבונית, כל עוד היא מכילה את הנתונים הבאים:

 • שם המוכר ומספר זיהוי המס;

 • מספר ותאריך הנפקה;

 • מידע המאפשר לזהות את סוג השירות, בפרט את שם הכביש המהיר שעבורו נגבית האגרה;

 • הסכום המגיע עם מס;

 • כמות מס.

אם הקבלה על השימוש באוטוסטרדה מכילה את כל המידע הנ"ל, היא הבסיס להכרה בהוצאה בפנקס המסים על הכנסות והוצאות בשורה אחת עם החשבונית.

לסיכום, בעת שימוש ברכב בפעילות עסקית יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאופן הסדרת ההוצאות הקשורות בו, הן מבחינת מע"מ והן מבחינת PIT. תלוי למשל. על סוג הרכב - בין אם הרכב הוא רכוש קבוע של החברה ובין אם הוא רכב פרטי - ומילוי פורמליות נוספות, ליזמים יש זכות לניכוי מע"מ מלא או חלקי, וכן הכרה בהוצאה נתונה. הקשורים לרכב בעלויות מס.