האם עלויות גבייה ניתנות לניכוי מס?

אתר אינטרנט

למספר החייבים הגדל ללא הרף יש השפעה משמעותית על הירידה בנזילות הפיננסית של מפעלים רבים. על מנת לגבות את חובותיהם, יזמים פונים פעמים רבות לחברות גביית חובות ובכך עולים עלויות גביית החובות. במקרה זה, כדאי לדעת כי על סמך פסקי דין רבים של בית המשפט לעניינים מינהליים העליון ופרשנויות מס, ניתן לנכות עלויות מסוג זה על ידי היזם מההכנסה. זאת ועוד, במצב בו ההבראה מתבררת כלא אפקטיבית, זכותו של היזם לנכות גם את עלויותיו מההכנסה, אולם התנאי הוא שהפעולות שננקטו במסגרת הליכי ההבראה מוצדקות.

עלויות גביית חובות כעלויות הניכויות במס - המעשה

עילות משפטיות לניכוי עלויות גביית חובות מההכנסה צריכות להימצא בהוראות החוק מיום 15 בפברואר 1992 על מס הכנסה של חברות (CIT) והחוק מיום 26 ביולי 1991 על מס הכנסה אישי (PIT). מניתוח הוראות המעשים הנורמטיביים הנ"ל עולה כי הגדרת עלויות הניתנות בניכוי מס כוללת, בין היתר, עלויות שהיזם נוטל על מנת להשיג הכנסה או לשמר או להבטיח את מקור ההכנסה. עם זאת, על מנת שניתן יהיה לכלול הוצאה בעלות הניתנת לניכוי מס, יש להראות את הקשר בין ההוצאה שהוצאה לפעילות הנערכת, וחשוב מאוד שקשר זה יהיה ישיר (אם כי במקרים מסוימים הקיום של הקשר הפוטנציאלי כביכול מותר).

עלויות גביית חובות כעלויות הניכויות במס - עמדת שר האוצר

בבואנו לבחון את המחלוקות העולות בדוקטרינה על בסיס הנושא הנדון, ראוי לשים לב למכתב משרד האוצר מיום 11.3.04 (מספר אסמכתא PB3-530 / 8214-56 / HR / 04) ב. ששר האוצר קבע בבירור, בהתייחסו לפסק הדין NSA כי הוצאות הקשורות לגביית חובות הנישום הינן הוצאות הניתנות בניכוי מס, גם כאשר הגבייה בוצעה על ידי גורם שאינו עורך דין בית משפט..

סוגיה נוספת היא דרכי קביעת התגמול הנהוגות בחברות גביית חובות. לרוב מדובר בתגמול בדמות עמלה הנגבית על חייבים, כדאי לזכור שעמלה כזו יכולה להיות מסווגת גם כעלויות מס וכך יכול היזם לנכות אותה מהכנסתו. עם זאת, יש לזכור כי לצורכי ראיה זה הגיוני ביותר לשמור את כל התיעוד של תהליך ההחלמה.