האם פירעון חוב חלקי קוטע את תקופת ההתיישנות?

שֵׁרוּת

פירעון חלקי של החוב (למשל תשלומים) הוא הכרה בתביעה על ידי החייב. הכרה עשויה להיות גם הגשת החייב של הצהרה בה הוא מודה כי ידוע לו על החוב. זה יכול להיות למשל תיאום יתרה, בקשת החייב לנושה לפרוס את החוב לתשלומים או בקשה לדחיית מועד התשלום.

החזר חוב חלקי והגבלה

בביצוע תשלום של סכום כסף מסוים מודה החייב כי הוא חייב לנושה סכום מסוים, ובכך מאשר את קיומו ולגיטימיותו של החוב כלפי עצמו. הנושה עשוי לתפוס תשלום חלקי כאמור כפעילות מצד החייב שמטרתה שביעות רצון מלאה. הליך כזה, לפי א. 123 § 1 לחוק האזרחי הוא הפסקת תקופת ההתיישנות של התביעה. כדאי לזכור שחוק ההתיישנות חל על תביעות רכוש. זכות הבעלות, הזכות להגנה על זכויות אישיות, חלק מתביעות המקרקעין אינן כפופות להתיישנות.

תקופת ההתיישנות נפסקת רק כאשר החייב מכיר בחובו לפני תום תקופת ההתיישנות. סעיף 123 לחוק האזרחי מציין מתי מופסקת תקופת ההתיישנות, כלומר על ידי ביצוע פעולה כלשהי בפני בית משפט או גוף אחר שמונה לדון בתיקים או לאכוף תביעות מסוג מסוים, או בפני בית משפט לבוררות, המתחייבים ישירות על מנת לקיים או לממש את להקים או לספק או להבטיח תביעה; על ידי הכרה בתביעה על ידי מי שהתביעה זכאית נגדו.

יש לזכור כי במצב בו מתקיימת תביעה על החייב להעלות את טענת ההתיישנות של החוב, אולם באחריותו של החייב להוכיח כי החייב פרע את החוב באופן חלקי. לכן, חשוב לשמור את כל המסמכים המעידים על קבלת חלק מהחוב, למשל אישור על קבלת העברה, קבלת תשלום.

דוגמה 1.

מרק, מנהלת עסק, מכרה את הסחורה לחברה מסוימת בסכום של 45,000 PLN עם תאריך הפירעון ב-4 בינואר 2016. ביום 4.1.2018 הייתה מסתיימת תקופת ההתיישנות בת השנתיים לתביעת התשלום כנגד החברה (שנתיים לתביעת היזם לפי חוזה המכר) אלמלא העובדה שביום 12.12.17 קיבלה מרק. מכתב התנצלות על אי הסדרת החשבונית במועד והעברה בסך 5,000 זלוטי. מצב זה קטע את תקופת ההתיישנות והתקופה עוברת מחדש (עוד שנתיים) ממועד הגשת מכתב החברה, חתום על ידי חברי ההנהלה שאינם זכאים לייצגה. הודאה בחוב באמצעות התנצלות ופירעון חלקי של החוב בגדר הפרעת תקופת ההתיישנות.