אין תאריך הנפקה בחשבונית וזכות ניכוי מע"מ

מס שירות

המסמך הבסיסי המעניק את הזכות לניכוי מע"מ הוא החשבונית. חוק מס ערך מוסף מתאר אילו מרכיבים יש לכלול בחשבונית. לפיכך, יתכנו ספקות בקרב הנישומים האם היעדר תאריך חשבונית מוציא את הזכות לניכוי מע"מ? תשובה בכתבה!

רכיבים חובה בחשבונית

איך אמורה להיראות חשבונית טיפוסית הוסדרה בחוק מס ערך מוסף. בהתאם לאמנות. 106ה פסקה. חשבונית אחת צריכה להכיל, בין היתר:

  1. יום הוצאה לאור;
  2. מספר עוקב מסדרה אחת או יותר המזהה באופן ייחודי את החשבונית;
  3. השמות הפרטיים והמשפחה או השמות של הנישום וקונה הטובין או השירותים וכתובתם;
  4. המספר לפיו מזוהה הנישום לצרכי מס, בכפוף לסעיף 24(א). ו;
  5. המספר לפיו מזוהה רוכש הטובין או השירותים לצרכי מס או מס ערך מוסף שלפיו קיבל את הטובין או השירותים.

המרכיב החובה של החשבונית הוא תאריך הנפקה. היא נובעת ישירות מתוכן חוק המע"מ.

אין תאריך הנפקה בחשבונית וזכות ניכוי מע"מ

כידוע, זכותו הבסיסית של נישום פעיל היא האפשרות לנכות את מס התשומות הנובע מחשבונית הרכישה. כפי שעולה מתוכן האמנות. 86 שניות 1 לחוק מע"מ, התנאי הוא שקיים קשר בין ההוצאה המתועדת בחשבוניות לבין הפעילות העסקית החייבת במע"מ.

הדוקטרינה מדגישה, כי אם הוכח המתאם הנ"ל ובנוסף, בידי הנישום חשבונית המאשרת את העסקה, מזהה הן את המוכר והן את הקונה ומפרטת את נושא המכירה, הנישום יהיה זכאי לנכות מע"מ. אין לשלול מהנישום זכות כזו בשל טעויות טכניות בחשבונית בעלות משמעות פחותה - כמו למשל היעדר תאריך הנפקה בחשבונית. במידה והחשבונית מכילה מידע לרבות זיהוי גופים ונושא העסקה, וכן קביעת בסיס המס וגובה המס, אין בהעדר תאריך החשבונית כדי לשלול את הזכות לניכוי מע"מ תשומות, אף אם הוא מכיל שגיאה קלה. דרך זו של פרשנות התקנות מוצגת גם על ידי רשויות המס. כדוגמה, ראוי להזכיר את הפרשנות הפרטנית של מנהל המידע הארצי למיסוי מיום 24.8.2017, מס' 0114-KDIP1-3.4012.170.2017. 2 לחוק האזרחי:

"במצב הנדון, טעויות בחשבוניות שהוצאו על ידי קבלני המבקש אינן חלות על הנתונים המפורטים בסעיף 106ה(1) (8-15) לחוק (כלומר נתונים על כמות, מחיר, שווי, תעריף וסכום מס של נושא העסקה), אך לנתוני המבקש, מועד הנפקת מועד האספקה ​​או השלמת אספקת הסחורה או ביצוע השירות או שם הסחורה או השירותים חשבוניות עם כאמור. לטעויות יש פגם טכני, אשר, עם זאת, אינו שולל את הזיהוי הנכון של קונה הסחורה, ויחד עם זאת אינו רלוונטי לגובה החבות במס.

משכך, אין להסיק כי הוצאת חשבונית באופן המתואר בבקשה שוללת מהמבקש את הזכות לנכות את סכום מס התשומות הנובע מכך.

לסיכום, למבקש הזכות לנכות את מס התשומות מחשבונית שהוצאה פגומה, אשר הפגמים יוסרו על ידי מתן הערת תיקון, תוך המועדים הקבועים בחוק, דהיינו המפורטים באמנות. 86 שניות 10 ו-10ב לחוק, גם אם לא יקבל המבקש הערת תיקון חתומה על ידי נותן החשבונית, משום שאין בפגמים טכניים כאמור כדי לפגוע באפשרות לנכות את המס שגובה המבקש, תוך עמידה בתנאי האמנות. 86 שניות 1 לחוק".

בסיכום השיקולים דלעיל, יצוין כי הטעות הטכנית, שהיא העדר תאריך החשבונית, אינה שוללת מהחשבונית את ערך המסמך שעל בסיסו ניתן לנכות מס תשומות. ליקויים בצורת אי הכללת תאריך הנפקה בחשבונית יש לתקן על בסיס הערת תיקון. נזכיר רק כי בהתאם לאמנות. פסקה של 106 אלף. 1 לחוק מע"מ, קונה הסחורה או השירות שקיבל את החשבונית המכילה שגיאות, למעט טעויות בנתונים המפורטים באמנות. 106ה פסקה. 1 נקודות 8-15 (כלומר אלמנטים חיוניים), עשויה להוציא חשבונית הנקראת הערת תיקון.

דוגמה 1.

בגין רכישת סחורה קיבל הנישום מהלקוח חשבונית מע"מ, אשר עם זאת לא כללה את תאריך הנפקה. עם זאת, כל שאר הדברים החיוניים היו בחשבונית.

במקרה זה, לנישום הזכות לנכות את המע"מ הנובע מהחשבונית. מאידך, את היעדר תאריך החשבונית יש לתקן בהערה מתקנת.

היעדר תאריך החשבונית ונושא עלות המס

כמו כן, כדאי להתייחס לאפשרות להכיר בהוצאה מתועדת בחשבונית שאינה מכילה את תאריך ההנפקה בעלויות המס.

לעניין זה יש להתייחס בפתח הדברים להסדרת ניהול ספר מס של הכנסות והוצאות. בהתאם לסעיף 12 ס"ק. 3 נקודה 1 מהאמור לעיל לתקנה, הבסיס לרישומים בספר הינם שוברי חשבונאות, שהם, בין היתר, חשבוניות, חשבוניות מע"מ RR, חשבונות ומסמכי מכס, להלן חשבוניות, המונפקות בהתאם לתקנות נפרדות.

כמו במקרה של מע"מ, טעות טכנית בדמות היעדר מועד ההנפקה לא אמורה להביא לחוסר אפשרות קטגורית לכלול בעלויות את ההוצאה שאושרה בחשבונית כזו. אם שאר הרכיבים בחשבונית מראים כי להוצאה שהוצאה יש קשר סיבה ותוצאה עם הפעילות שבוצעה ומטרתה לייצר הכנסה או לשמור או להבטיח מקור הכנסה, אזי היא עומדת בכל הקריטריונים המאפשרים להכיר בכך שיש לנו עסק עם עלות מותרת במס.

למרבה הצער, יש גם פרשנויות שליליות עבור משלמי המסים. מנהל המידע הארצי למיסוי, בפרשנות מס' 0114-KDIP3-1.4011.451.2017.1.ES שניתן ביום 8.2.2018, קבע כי:

"העובדות המוצגות בבקשה מלמדות כי המבקש משתמש בשירות גוגל אדסנס בעסק שלו, המורכב ממתן מקום לאנשים אחרים, חברות, מוסדות באתרי המבקש לצורכי פרסום. הפונה מייצר את החשבונית בעצמו על ידי הורדה זה ממנהל הפרסום.למבקש אין אפשרות להזין את תאריך ההנפקה בעצמו, והוא אינו נוצר אוטומטית במסמך שהורד. החשבונית מציגה רק את תאריך התשלום, אמצעי התשלום ומזהה התשלום, מה שמאפשר לך לבדוק על מה נגבה האגרה.

עם האמור לעיל התקנות מלמדות כי החשבונית צריכה להכיל באופן מוחלט, בין היתר, יום הוצאה לאור. "

בשל העובדה שהחשבונית שבידי המבקש בגין הפרסומות הנרכשות אינה כוללת את מועד ההנפקה, אין למבקש זכות לכלול אותה בפנקס ההכנסות וההוצאות ממס.

שימו לב כי יש לתקן את תאריך החשבונית החסר בהקדם האפשרי. אחרת, משרד המס עשוי להטיל ספק באפשרות לכלול את ההוצאה שאושרה עם חשבונית כזו ב-KPiR.