האם המנוי הרפואי של העובד חייב במיסוי PIT?

שֵׁרוּת

המעסיק, בעת הגשת מועמדות לעובד חדש, "מפתה" אותו לא פעם בהנחות נוספות הנובעות מכריתת חוזה עבודה - כרטיסי ספורט, מנויים רפואיים וכו' בתוספת מס.

המנוי הרפואי של העובד מהווה עבורו הכנסה

שר האוצר, בהתאם לאמנות. 12 שניות 1 לחוק ה-PIT, אימצה את העמדה כי הכנסות מקשר עסקי, יחסי עבודה, שיעורי בית ויחסי עבודה בשיתוף פעולה הם כל סוגי התשלומים במזומן והערך הכספי של הטבות בעין או שוות ערך להן, ללא קשר למקור המימון הללו. תשלומים והטבות, בפרט:

  • משכורות בסיס,
  • תשלום עבור שעות נוספות,
  • סוגים שונים של תוספות, פרסים,
  • שווי ערך לחופשה שלא נלקחה i
  • כל הסכומים האחרים, בין אם נקבעו מראש ובין אם לאו, ובנוסף, הטבות במזומן שישולמו עבור העובד, כמו גם שווי הטבות אחרות ללא תשלום או בתגמול חלקי.

לפיכך, בהתאם לאמור לעיל, לדעת משרד השומה, הכנסה מיחסי עבודה ומיחסים נלווים לעובד הם כל מיני תשלומים והטבות הגורמות ליצירת רווח כספי לנישום, כלומר גם מנויים. מנוי רפואי של עובד כלול בקטגוריית הטבות מעסיק בחינם לעובדים. אין זה משנה אם העובד משתמש בשירות רפואי בחודש נתון או לא. בשני המקרים, על פי החוק, הטבות אלו צריכות להיות חייבות במס הכנסה.

כיצד להוכיח את ההכנסה מהמנוי הרפואי

את שווי המנוי הרפואי, ששולם עבור העובד ובני משפחתו, המעסיק מחויב להוסיף לתגמול המשולם בחודש נתון. משווי ההכנסה שהושג עליו לחשב, לגבות ולשלם מראש מס הכנסה.

מה לגבי מנוי רפואי של עובד, בתי משפט מנהליים

בתי המשפט לעניינים מנהליים תפסו עמדה שונה בעניין זה. לדוגמה, בהתבסס על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים במחוז מחוז וורוצלב מיום 3 בדצמבר 2009 (מספר אסמכתא לתיק I SA / Wr 1556/09), ניתן לקבוע כי ההטבה הרפואית חייבת במס רק אם העובד השתמש בה. על פי פסק הדין, במקרה של הטבות ללא תשלום, יש לחייב במס רק ההכנסות שהתקבלו בפועל ואינן ניתנות להשגה. רק לאחר מכן ניתן לקבוע את ערכה בפועל של הטבה זו ולקבוע את ההכנסה.

על מנת להפיג כל ספקות ומחדלים, ביום 24.10.2011 קיבלה הלשכה הפיננסית של בית המשפט לעניינים מינהליים החלטה חדשה בדבר הכרה במנויים רפואיים (מספר אסמכתא II FPS 7/10).בהתאם להחלטה: "חבילות תגמולים רפואיות שנרכשו על ידי המעביד, שערכן אינו פטור ממס הכנסה אישי לפי סעיף 21(1)(11) לחדש, מהוות הטבה חינם לעובדים הזכאים להשתמש בהן במסגרת משמעות סעיף 12. סעיף 1 לחוק זה ".

לפיכך, פסקי הדין הקודמים לא היו תקפים עוד. בית המשפט העליון לעניינים מנהליים תמך בעמדת שר האוצר - המנוי הרפואי של העובד הינו הטבה חינם וחובה במס הכנסה.