זמן לבדיקות יזמים מ-PFR

שירות העסק

יזמים שקיבלו סיוע מהמגן נגד משבר יכולים לצפות לבדיקה מקרן הפיתוח הפולנית. אנו מסבירים למה לצפות במהלך פעילויות הבקרה וכיצד להתכונן כראוי.

באופן עקרוני, קבלת סבסוד כספי מקרן הפיתוח הפולנית בקשר למגן המשבר לאחר עמידה בדרישות לא הייתה קשה. אף על פי כן, הסוגיות הקשורות לחלוקת הסובסידיה וכן הצורך בהחזרתו עשויות כבר לעורר דאגה בקרב חלק מהיזמים. קרן הפיתוח הפולנית הודיעה על שורה של בדיקות וחלקן כבר בעיצומן. זה היה צפוי מכיוון שלפי הצהרת PFR, למעלה מ-34,000 ארגונים מיקרו, קטנים ובינוניים המעסיקים בסך הכל למעלה מ-3 מיליון עובדים קיבלו עד כה סובסידיות במסגרת המגן הפיננסי של PFR.

אימות אמיתות המידע וההצהרות

יצוין כי עד להחזר הכולל של הסבסוד הכספי על ידי כל אחד מהיזמים שקיבלו אותו, רשאית הקרן לפיתוח פולין לשלוט על נכונות המידע וההצהרות שהוגשו בקשר לכריתת חוזה הסבסוד. התוצאה של אי-הסדרים שנמצאו בהיקף המידע או ההצהרות שנמסרו בחוזה היא שקרן הפיתוח הפולנית תוכל להחליט על החזרת הסבסוד הכספי על ידי היזם כולו או חלקו.

היזם שמילא את הבקשה הצהיר, בין היתר, על מצב העסק. צוין אם נכון למועד הגשת הבקשה הוא מנהל פעילות עסקית. במקביל, היה על היזם להצהיר האם במועד הגשת הבקשה לא פתח בפירוק האמור בחוק החברות המסחריות והאם במועד הגשת הבקשה לא נפתחו הליכי ארגון מחדש. בהתאם להוראות הרלוונטיות להליכי ארגון מחדש.

כמו כן, הגיש היזם הצהרות בדבר התנהלות עסקית ליום 31.12.2019 (התנאי הפורמלי לקבלת הסבסוד היה עמידה בתנאי זה), וכן הצהרה על מספר העובדים.

אמירות אחרות של המעסיק הסתכמו בהצבעה על היעדר פיגורים במסים ובדמי ביטוח לאומי.

שאר ההצהרות עסקו בנושא תושבות המס והנושא המרכזי של פעילות החברה.

מעקב אחר המוטבים

בהתאם לכללי מתן הסובסידיות הפיננסיות, קבעה הקרן הפולנית לפיתוח כי היא רשאית, בעצמה או בשיתוף עם בנקים וגופים אחרים, לנהל רישומים של מוטבים ומימון תוכניות שניתנו להם.

כמו כן, נקבע מעקב אחר מתן סובסידיות פיננסיות ושימוש בהן, תוך שימוש בנהלים סטנדרטיים לרישום, דיווח ובקרה בנושא זה, לרבות בפרט מניעת הונאות. קרן הפיתוח הפולנית שמרה על שיתוף פעולה, בפרט, בתחום הדיווח, הדיווח או הניטור, בין היתר עם KIR, בנקים, מוסדות פיננסיים, המוסד לביטוח לאומי, שר הפיתוח, שר האוצר, פנקס בתי הדין הארצי ו בתי משפט משותפים, ולקבל מידע ממוסדות ורשויות אלה במידה המותרת על פי הוראות החוק הרלוונטיות.

תקינות הוצאת כספי הסבסוד

המטרה העיקרית של הסובסידיה הייתה ליישם את האינטרס הכלכלי הבסיסי של הרפובליקה של פולין בצורה של הבטחת יציבות המפעלים והכלכלה וכן הבטחת בטיחותם ורווחתם של אזרחיה.

ניתן להשתמש בכספי הסובסידיה רק ​​לכיסוי עלויות הפעולות השוטפות, לרבות:

  • תגמול לעובדים,

  • עלות רכישת סחורות וחומרים,

  • עלויות של שירותים חיצוניים,

  • עלויות שוטפות של שירות מימון חיצוני,

  • עלויות שכירות (או חוזים אחרים בעלי אופי דומה) של מקרקעין המשמשים לפעילות עסקית,

  • כל החובות בעלי אופי משפט ציבורי,

  • רכישת ציוד ורכוש קבוע אחר הדרושים לניהול עסק, למעט הקצאת כספים לרכישה (רכישה) ישירה או עקיפה של גוף אחר (איסור רכישה);

  • אפשרות שימוש לפירעון מוקדם של הלוואות עד למקסימום של 25% משווי הסבסוד הכספי.

לפיכך, ביצוע בקרה, מלבד אימות ההצהרות והמידע שיוגשו עם הבקשה, יהיו נכונות הוצאת הכספים למטרות הנ"ל. חל איסור מוחלט להקצות כספים מהסבסוד הכספי לתשלומים לבעלים, לאנשים או לגופים הקשורים לבעל המיזם. התוצאה של הפרת ההתחייבויות הנ"ל עשויה להיות סיום החוזה על ידי קרן הפיתוח הפולנית עם תוקף מיידי. מצב דברים כזה גורם לפירעון הסבסוד הכספי תוך 14 יום ממועד הגשת ההצהרה על הפסקת ההתקשרות באופן המאפשר ליזם לקרוא את תוכן ההודעה.

שליטה על מגבלת התמיכה שהתקבלה

על פי תקנות ה-PFR, סכום המימון (גישה כללית) לא יעלה על:

  1. 120,000 אירו - במקרה של המוטב הפועל במגזר הדיג וחקלאות ימית, המגבלה כוללת גם כספי סיוע ציבורי אחרים שהתקבלו כחלק מתמיכה בכלכלה בהקשר של מגיפת COVID-19 המתמשכת, הניתנת על בסיס סעיף 3.1 של מסגרת הסיוע הזמני; ו

  2. 100,000 אירו - במקרה של המוטב הפועל בייצור ראשוני של מוצרים חקלאיים, המגבלה כוללת גם כספי סיוע ציבורי אחרים שהתקבלו כחלק מתמיכה בכלכלה בהקשר של מגפת COVID-19 המתמשכת, הניתנת על בסיס סעיף 3.1 למסגרת הסיוע הזמנית.

משמעות האמור לעיל היא שקבלת סבסוד כספי מקרן הפיתוח הפולנית לא מנעה מהיזם להגיש בקשה ולקבל סיוע דה-מינימיס מצורות תמיכה שונות. עם זאת, חשוב שהתמיכה מ-PFR לא תחרוג מהמגבלה המתאימה, כלומר עד 800 אלף. זלוטי. לצורך מעקב אחר הגבול נלקח בחשבון הערך הנקוב של אמצעי סיוע נתון, למשל סובסידיות, הלוואות, ערבויות, ערבויות, סובסידיות פיננסיות.

מתן הסבסוד אינו סודי

לקרן הפולנית לפיתוח הזכות, בקשר לכריתת הסכם סבסוד כספי, לפרסם את הנתונים המזהים את היזם, לרבות שם ושם משפחה (חברה) של היזם ומספר הסובסידיות הפיננסיות ששולמו.

מידע על היזם, כגון: החברה, גובה הסבסוד שהושג, עשוי לעבור גם לשר האוצר, לרשויות מינהל המסים הלאומי, למוסד לביטוח לאומי, לשר הפיתוח ולרשויות נוספות.

בסיס משפטי:

תקנות להגשת בקשה להשתתפות בתוכנית הממשלתית "מגן פיננסי של קרן הפיתוח הפולנית לעסקים קטנים ובינוניים", גישה: https://pfrsa.pl/

חומר שהוכן על ידי הצוות של "טק פראוניק".

הבעלים של המותג "Tak Prawnik" הוא BZ Group Sp. z o.o.