התכנסות אכיפה בהליכי הוצאה לפועל

שֵׁרוּת

צירוף מקרים של הוצאה לפועל הוא מצב בו מובאות אכיפה שיפוטית ומנהלית או מספר הוצאות להורג על ידי פוסקים שונים של אותו חייב נגד אותו חייב וזכויות הקניין שלו או משהו.

התכנסות של אכיפה שיפוטית ומנהלית

חפיפה כזו של הוצאה לפועל מתקיימת אם פקיד בית המשפט והרשות המנהלית מפנים פעולות אכיפה נגד אותו חייב (דיני הקניין שלו או משהו כזה). אם הגורם המחויב לבצע את התפיסה (למשל חשבון בנק) הוא בנק, הוא מודיע לכל הגופים המבצעים את התפיסה על התרחשות חפיפה. לאחר יידוע כל פעולות ההוצאה לפועל מופסקות לבקשת הנושה, החייב או גם בעצמו. בהמשך, בית המשפט מקבל החלטה (בצורת החלטה, תוך 14 יום) על הרשות המוסמכת לנהל את האכיפה במשותף. בית המשפט בוחן את התיק מבחינת קידום הליכי ההוצאה לפועל ומחליט איזו מהפעילויות שבוצעו נשארות בתוקף (חריג: ב-EPU, כל התיק עובר לידי עורך דין בית משפט). הכלל הנ"ל חל גם על נמלטים נוספים, דהיינו הסמכות אשר מונתה על ידי בית המשפט כאשר הנמלט הראשון מוביל. הצדדים ורשות האכיפה המנהלית רשאים להגיש קובלנה על החלטה על חפיפה במקרה שההחלטה ניתנה על ידי משיב בית משפט או קובלנה במקרה של צו שניתן על ידי בית משפט.

צירוף מקרים של הוצאות להורג בבית המשפט

במקרה של צירוף מקרים של הוצאות להורג בבתי משפט (ריבוי בית דין), חלות על נושא ההחלטה הוראות חוק סדר הדין האזרחי (חוק סדר הדין האזרחי סעיף 773). על פי התקנות, פקידי בית דין נדרשים לקבוע את סמכות השיפוט המקומית כדי לקבוע מי מוסמך במקרה נתון. אם יותר מאחד הוא כשיר מקומי או אין, אז מי שהנהיג את ההוצאה להורג ראשון מקבל עדיפות. עורך הדין שיזם בהמשך הוצאה לפועל מחויב להעביר את התיק ועליו ליידע את הנושה על עובדה זו.