טעויות שאינן מאפשרות ניכוי מע"מ

מס שירות

האפשרות לנכות מע"מ על הוצאות החברה היא אחת ההטבות החשובות ביותר של יזם. בשל העובדה שהסכום הבסיסי של עמלה זו בפולין הוא 23%, היותך משלם מס פעיל במע"מ מאפשר לך להוזיל משמעותית את עלויות החברה. עם זאת, על מנת שהיזם יוכל לנצל פריבילגיה כזו, יש לתעד את הוצאותיו בצורה מדויקת - בעיקר באמצעות חשבונית מע"מ. יש לוודא כי המסמכים המתקבלים מקבלנים אינם מכילים שגיאות - עלול לקרות שחשבונית שגויה כזו תמנע מהנישום ליישב את מע"מ התשומות.

חשבונית מגורם שאינו קיים

למרות שזה נשמע מוזר, חשבוניות מגוף לא קיים עשויות להתפרסם. זו גם חברה שלא רשומה בפועל בשום מקום, וגם חברה רשומה המבוססת על נתונים לא נכונים, לא מדויקים או לא מעודכנים. מסיבה זו, גורם כזה מגיש הצהרות מס שגויות ואינו מציג את המס המגיע הקשור למכירת סחורות או שירותים.

אי היכולת לנכות מע"מ מחשבוניות שהונפקו על ידי גורם שאינו קיים נובעת ישירות מחוק המע"מ (סעיף 88 (3א) (1) (א)).

לא רק חשבוניות מגורם שאינו קיים לא יאפשרו ליזם לנכות מע"מ. באופן דומה, גם חשבוניות מתקנות, מסמכי מכס או חשבוניות כפולות נחשבות למסמכים שגויים.

הפעילות פטורה ממיסוי

רוב הסחורות והשירותים הנסחרים חייבים במע"מ. עם זאת, ישנן פעילויות הפטורות מכך. דוגמה לכך היא שירות הדואר האוניברסלי.

 

אם יקרה שהיזם, בעת רכישת כל אחד מהסחורה או השירותים הנ"ל, מקבל מהמנפיק חשבונית בשיעור של 5%, 8% או 23%, לא ניתן לנכות מס כזה, גם אם שולם. כלל זה נובע מחוק מע"מ, א. 88 שניות 3 נקודה 2.

פעולה אחת, שתי חשבוניות

ישנם מצבים בהם כתוצאה מטעות או רשלנות מתועדת פעילות עסקית אחת עם יותר מחשבונית אחת. כמובן שלא מדובר על מקור והעתק, אלא על למשל שתי חשבוניות עם מספרים שונים בדיוק לאותה עסקה.

עד כה, נושא זה הוסדר ב-Art. 88 שניות סעיף 3א' 3 לחוק מע"מ, שהצביע בבירור על אפשרות ניכוי המס פעם אחת בלבד. נכון להיום, ביום 1.4.2013, בוטלה הוראה זו, לפיכך אין בסיס משפטי ישיר במצב כזה. עם זאת אין זה אומר שהנישום יכול להכפיל את עלויותיו ולנכות את המס פעמיים - במקרה של בדיקה, פעולה כזו תוטל בספק על ידי רשויות המס.

חשבוניות ריקות

ממשלת פולין שואפת לליברליזציה של התקנות ולהפחית את חשיבות החשבונית עצמה במחזור הכלכלי, כדוגמת מדינות המערב. למרות שעדיין מדובר במסמך חשוב ביותר, אין לשכוח כי מהות העניין היא למעשה הפעילות הכלכלית המתועדת על ידו. ללא פעולה זו, החשבונית לא יכולה להיות נכונה.

לפיכך, לא ניתן לנכות מע"מ על חשבוניות המתעדות פעילויות שלא בוצעו בפועל, חשבוניות המכילות סכומים שאינם עולים בקנה אחד עם המציאות או כאלו המתעדות את הפעילויות המתוארות באמנות. 58 ו-83 לחוק האזרחי. פעולות כאמור מנוגדות לתקנון, מטרתן לעקוף את התקנון הקיים או מבוססות על הצהרת רצון שניתנה לצד השני לשם מראית עין.

בכל אחד מהמצבים הנ"ל רואים שהפעילות הכלכלית לא התקיימה ולכן אין לתעד אותה בחשבונית. אם המסמך מונפק, הוא מכונה מה שנקרא חשבונית ריקה. מן הסתם, הנישום אינו יכול לנכות מס תשומות מהוכחה כזו - היא נובעת מאמנות. 88 שניות 3א נקודה 4.

חשבוניות שהוציא הקונה - תמיד?

יזם שהוא נישום פעיל במע"מ רשאי להשתמש במה שנקרא חיוב עצמי. משמעות תפיסה זו היא כי הנישום, בעת רכישת סחורה או שירותים מהקבלן, מוציא חשבונית מטעמו המתעדת פעילות כאמור. התנאי שצריך להתקיים כדי שתתאפשר פעולה כזו הוא הסכמה מוקדמת בין הצדדים על מהלך הליכים כזה. חשבוניות שהוציא הקונה מטעם המוכר חייבות להתקבל על ידי הקונה.

על פי התקנות החדשות, מעט ליברליות, בידי הצדדים להחליט כיצד תתועד הסכמת הספק לחיוב עצמי של הלקוח. עם זאת, יש לזכור כי חשבונית שאינה מקובלת על המוכר אינה יכולה לשמש את הקונה-המנפיק לניכוי מע"מ. לפיכך, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת להשגת ראיות שאין עליהן עוררין להסכם בין הצדדים בנושא חיוב עצמי.

יזמים שהם נישומים פעילים במע"מ צריכים אפוא לשים לב במיוחד לנכונות החשבוניות שהונפקו. אחרת, עלול להתברר שהם איבדו את האפשרות לנכות את המס על הרכישה או ניכו אותו שלא כדין, ובכך נחשפו להשלכות שליליות מצד רשויות המס.