סכום הפחתת מס שהוחל באופן שגוי על ידי המעסיק

מס שירות

המעסיק הפועל כמשלם מחויב לגבות מקדמות מס הכנסה מהעובד. לעובד הזכות ליהנות מסכום הפחתת המס כבר בשלב התשלומים החודשיים. עם זאת, במאמר זה נשקול אילו השלכות מס נגרמות כתוצאה מסכום הפחתת מס שגוי על ידי המעסיק.

כללים לגביית מקדמה על ידי המעסיק

במקרה של אנשים המבצעים משימות על בסיס חוזה עבודה, מקדמות מס נגבות על ידי מקום העבודה מתגמולם. במצב כזה, המעסיק משמש כמשלם, דהיינו הגורם המחויב לחשב, לגבות ולשלם את המקדמה לחשבון משרד המס המוסמך מטעם הנישום.

תשלומים מקדימים נגבים בהתאם לסולם המס המפורט באמנות. 27 לחוק PIT. אותה הוראה מציגה את הסכום הפטור ממס, אשר בגרסה הבסיסית הוא PLN 525.12. ניתן לכלול סכום מפחית מס זה בתשלומי המקדמה החודשיים שמשלמים המעסיק.

זה נאמר באמנות. 32 שניות סעיף 3 לחוק PIT, שם ניתן לקרוא כי תשלום המקדמה מופחת בסכום המייצג 1/12 מהסכום המפחית את המס, אם העובד מגיש הצהרת PIT-2 למקום העבודה לפני תשלום הגמול הראשון ב- שנת מס, שבה הוא קובע כי:

  1. אינו מקבל קצבת זקנה או נכות באמצעות המשלם;

  2. אינו מקבל הכנסה מחברות בקואופרטיב לייצור חקלאי או בקואופרטיב אחר העוסק בייצור חקלאי;

  3. אינו משיג הכנסה שממנה הוא מחויב לשלם מקדמות לפי האמנות. 44 שניות 3;

  4. אינו מקבל תגמולים המשולמים מקופת העבודה או קופת תגמולים מובטחת לעובדים;

  5. מפעל זה מתאים ליישום הפחתה זו.

הגשת הצהרת PIT-2 על ידי עובד מחייבת את המעסיק לכלול את הסכום הפטור ממס בתשלומי המקדמה החודשיים למס הכנסה. הוא מחולק למספר חודשי השנה.

מצבים בהם המעסיק אינו מחיל את הסכום המפחית את התשלום מראש

חוק PIT מסדיר גם מקרים כאלה בהם המעסיק אינו מחיל את הסכום המפחית את המס.

מדובר בהוראות האמנות. 32 שניות 1ה לחוק PIT, שם צוין כי אם הנישום יגיש הצהרה למשלם כי הכנסתו לשנה נתונה תעלה על הסכום המהווה את הגבול העליון של הטווח הראשון של הסקאלה (כלומר PLN 85,528), המשלם. יגבה את תשלומי המקדמה מבלי להפחית בסכום המהווה 1/12 מסכום הפחתת המס מהחודש שבו קיבל את ההצהרה, או מהחודש הבא, אם בחודש שבו קיבל את ההצהרה לא היה. מסוגל לגבות את המקדמה ללא הפחתה כזו.

בנוסף, אנו יכולים להדגיש כי תחת אמנות. 41א לחוק PIT, מעסיקים שהם משלמים, לפי בקשת הנישום, מחשבים וגובים מקדמות מס הכנסה במהלך השנה, תוך שימוש במקום השיעור הנמוך ביותר הנקוב בסולם האמור בסעיף. 27 שניות 1, שיעור מס גבוה יותר הנקוב בסולם זה (כלומר 32% במקום 17%).

נשאלת השאלה באילו מצבים הנ"ל בקשות הנישום עשויות להיות מוצדקות.

ובכן, אם העובד לא יגיש את האמור לעיל הצהרות, והמעסיק יגבה תחילה תשלומי מקדמה בשיעור מס נמוך יותר ובהתחשב בסכום הפטור, אז תהיה לנישום תוספת מס בסכום גבוה בדוח המס השנתי. לכן, עשוי להתברר שפתרון טוב יותר הוא להסכים לגביית מקדמות חודשיות גדולות יותר במהלך השנה.

מהתקנות לעיל עולה כי בשתי אמירות עסקינן:

  • על נטישת החלת הסכום מפחית מס;

  • על גביית מקדמות חודשיות בשיעור של 32%;

לפיכך, ניתן לשקול מהם היחסים בין הנ"ל הצהרות, וה-PIT-2 שהוזכר כבר.

ההוראות האמורות מטילות על המעביד חובה לגביית וחישוב ניכוי מס במקור בשיעור מס גבוה יותר, אך אין הכוונה לחובה של הנישום להשתמש בסכום הפחתת המס בעת חישוב ניכוי במקור. כפי שהוסבר לעיל, התנאי להחלת הסכום המפחית מס הוא הגשת הצהרה על ידי העובד (PIT-2).

לפיכך, במצב בו הכנסתו של העובד אצל מעסיק נתון אינה עולה על סכום של 85,528 זלוטי, על המשלם להחיל את הסכום המפחית את המקדמה, למרות שהעובד הגיש בקשה להגדלת שיעור המס האמור בסעיף. 41א לחוק מס הכנסה, בהנחה שהעובד הגיש הצהרת PIT-2 לפני תשלום השכר הראשון בשנת המס.

עד שהכנסת העובד לא תעלה על 85,528 PLN, ניתן להחיל את הסכום המפחית את מס המקדמה אם העובד יגיש את הצהרת PIT-2 בזמן. באחריות המעביד להחיל את הסכום המופחת מס, גם אם העובד מגיש בקשה לשיעור מס גבוה יותר בשלב גביית המקדמה.

סכום הפחתת מס שהוחל באופן שגוי על ידי המעסיק

כעת תארו לעצמכם מצב שבו המעסיק מיישם באופן שגוי את הסכום המופחת מס לאחר שהעובד חרג מההכנסה של PLN 85,528, או משתמש בסכום מפחית המס למרות הצהרת העובד לפי סעיף. 32 שניות 1ה לחוק PIT.

במצב כזה, המעסיק אחראי לכך שהמס לא יגבה בסכום המתאים. בהתאם לאמנות. סעיף 30 לפקודת המס, המשלם אינו חייב רק אם הנישום אשם, ובעובדות המנותחות אין זה כך.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

כתוצאה מכך, המעסיק כישות הנושא בחבות המס הוא אשר מחויב לשלם את תשלום המקדמה שחושב שגוי.

אם המעסיק לא גבה מקדמות מס הכנסה בסכומים הנכונים, ולא שילם את המקדמות המגיעות לרשות המסים שלו, אזי מצב כזה יהווה פיגורים במס עבור המשלם, שעליו חלה ריבית פיגורים.

אין חשיבות למצב הנדון אם המעסיק יגבה או לא יגבה את הסכום ששולם בניכוי משכרו של העובד או משיכתו מניכוי זה. השבת כספים מעובד אינה פוגעת באחריות המעביד, שכן בשל היעדר אשם מצד הנישום, המשלם יהיה הגורם היחיד האחראי כלפי מיסוי.

על גביית הסכום יחולו הוראות הדין האזרחי, ולא דיני המס. עם זאת, תוך הישארות בתחום המיסים, יצוין כי משרד השומה ייתן החלטה בדבר חבות כלפי המעסיק וממנו הוא יאכוף את הפיגורים. אכיפה כאמור, בהעדר אשמת העובד, לא תתבצע כנגד הנישום.

בנוסף, יש להזכיר חבות עונשית כלכלית שעלולה להיגרם למעסיק. ובכן, בהתאם לאמנות. 78 § 1 לקוד החברות המסחריות, משלם שאינו גובה מס או גובה ממנו בסכום נמוך מהסכום המגיע דינו בקנס של עד 720 תעריפים יומיים או מאסר עד שנתיים, או שניהם. עונשים משותפים.

גביית תשלומי מקדמה על ידי המשלם בסכום הנכון היא חובתו הקבועה בחוק. במקרה של פנייה שגויה של המעביד של סכום הפחתת מס המקדמה, כאשר אין מדובר באשמת העובד, מוטלת על המשלם החבות העונשית במס ובמיסוי.

במעבר לתקציר מאמרנו, יצוין כי במקרה של טעות מצד המעסיק, הוא אחראי לתשלומי מקדמה שנגבו באופן שגוי עקב הסכום המופחת המס שהוחל באופן שגוי.