פחת של רכב נוסעים חדש - כדאי לדעת

אתר אינטרנט

ליזם שרכש רכב נוסעים חדש לגמרי לצרכי החברה יש אפשרות לבצע מחיקת פחת רק בסוג אחד של פחת. בדקו מהו ירידת הערך של רכב נוסעים חדש!

פחת רכב נוסעים

ניתן להפחית רכב נוסעים חדש רק באמצעות פחת בקו ישר.

פחת בשיטת הקו הישר מורכב מביצוע מחיקות מערך ההתחלתי של הרכב הנרשם בפנקס הרכוש הקבוע בתשלומים שווים מדי חודש או בתשלומים שווים מדי רבעון או פעם אחת בסוף שנת המס. סכום מחיקת הפחת של הרכוש הקבוע שנעשה בשנת המס הראשונה לא יעלה על שווין של מחיקות אלו לתקופה מיום רישומו ועד תום שנת מס זו.

הפחת מתבצע מהחודש הראשון שלאחר החודש שבו הוכנסה המכונית לפנקס הרכוש הקבוע, ועד לתום החודש שבו סכום הפחת הושווה לערכו ההתחלתי או בו הוכנס לפירוק.

עבור מכוניות נוסעים המופחתות על בסיס ליניארי, ניתן ליישם שיעור שנתי של 20%.

עלויות מס הן רק אותן מחיקות שנעשו על בסיס הפחת בסכום שווה ערך של 20,000 אירו.